Datakwaliteit: no Garbage In, no Garbage out

Scientific Research Project Number: BA 2018 027
Place: AMC, NICE

Beschrijving bachelor project

Voor stichting NICE leveren Intensive Care Units (ICU) van alle ziekenhuizen in Nederland verschillende soorten patiënt en niet-patiënt gerelateerde data aan. Deze data kan onderhevig zijn aan fouten door verschillende oorzaken. Hierdoor vermindert de datakwaliteit waardoor kwaliteitsindicatoren die ermee berekend worden minder betrouwbaar zijn. Om de datakwaliteit te waarborgen worden onder andere validatierapportages per kwartaal per ziekenhuis opgesteld. In deze rapportages wordt aangeleverde data gecontroleerd met behulp van validatieregels. Deze controles zijn gebaseerd op een combinatie van verplichte aanleveringen, bv opnamedatum moet voor iedere opname bekend zijn, en logische controles, bv fysiologische waarden binnen/buiten een toegestaan domein. Aan de hand van deze rapportages kunnen ziekenhuizen zien waar fouten in hun aangeleverde data zitten en deze vervolgens corrigeren. Desalniettemin blijkt regelmatig het correctie-proces in ziekenhuizen onvolledig of niet te gebeuren.


Probleemstelling:

Het is globaal bekend hoeveel ICU’s daadwerkelijk hun data aanpast aan de hand van de validatierapportages over het eerste halfjaar van 2017. Het is alleen nog niet bekend waar de knelpunten liggen voor ICU’s om interventies te plegen ten behoeve van de verbetering van datakwaliteit. De resultaten uit dit project zullen in de toekomst worden gebruikt voor de ontwikkeling van een online datakwaliteit-dashboard ter vervanging van de validatierapporten.


Onderzoeksvragen:

- Definieer barrières voor het correctie-proces van aangeleverde data aan de hand van de validatierapportages.

- Wat zijn eigenschappen van ICU’s die wel succesvol zijn in het hebben van een goede correctie-proces?

- Zijn er discrepanties tussen de verschillende type foutmeldingen wat betreft het wel of niet doorvoeren van correcties en waardoor wordt dit veroorzaakt?

- Welke indicatoren meten belangrijke, meetbare, valide, atiegerichte aspecten van datakwaliteit (achterhalen mbv literatuurreview/interview/enquete)?

- Wat zijn verbeterpunten voor informatieverstrekking rondom datakwaliteit tussen stichting NICE en ICU’s?

- Is er een gebruiksvriendelijke manier van datakwaliteit-terugkoppeling die gebruikt kan worden bij de ontwikkeling van de user interface voor de online datakwaliteit-dashboard?
Beoogde resultaten:

- Inzicht krijgen waar knelpunten liggen voor ICU’s in het verbeteringsproces van aangeleverde data.

- Adviezen opstellen ten behoeve van de ontwikkeling van de online datakwaliteit-dashboard.

- Scriptie waarin het onderzoek wordt beschreven.


(Eventueel) Literatuur:


Danielle Arts – Information for Intensive Care Evaluation ‘Methods to asses and improve data quality and data processing’

Student: Rosan Prins


Contact

Hugo Klarenberg, MRes , AMC, NICE, h.klarenberg@amc.uva.nl
S.Brinkman, PhD, AMC, NICE, s.brinkman@amc.uva.nl